ADATVÉDELMI NYILATKOZAT  

A TECHNODRILL COOPERATION Kft. (5525 Füzesgyarmat, Ipartelep 0416/53) (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban, szolgáltatások nyújtása és hírlevél kiküldésével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait. A szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen nyilatkozat feltételeit. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.  

Jelen tájékoztató hatálya a TECHNODRILL COOPERATION Kft. weblapján (www.innosteeldesign.com) történő adatkezelésre terjed ki. Az adatvédelmi tájékoztató folyamatosan elérhető a következő oldalon: http://www.innosteeldesign.com/ 

A TECHNODRILL COOPERATION Kft. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 

• A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény; 

• A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve; 

• A Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló, az 1998. évi VI. törvénnyel kihirdetett Egyezmény; 

• Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény; 

• A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény. 

• Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.   

 

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak az oldalon kezelt személyes adatait.   

Hozzájárulás az adatkezeléshez:  

A felhasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.  

Az érintettek köre:  

Regisztrált felhasználók   

A kezelt adatok köre:  

A regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím, Számlázási cím  

Az adatkezelő honlapján különleges adatot (a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat) nem gyűjt felhasználóiról. 

Az oldal látogatói a szolgáltatást önkéntesen használják.  

Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján az Adatkezelő köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz. Ezt a szolgáltatás látogatója és igénybevevője (felhasználó) tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem fog emelni.  

Az adatgyűjtés célja: 

• A felhasználó értesítése a Weboldallal kapcsolatos változásokról, hírekről hírlevél formájában 

• Termékek rendelése esetén: a felhasználó azonosíthatósága a rendelés teljesítéséhez, kiszállításához 

• Hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis, az érdeklődőkkel és a vevőkkel történő kapcsolattartás, hírlevelek, akciók, DM levelek, ajánlatok 

• Látogatottsági statisztika készítése saját felhasználásra  

 

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: 

Az adatokhoz az Üzemeltető és megbízottja, Kómár Ferenc e.v. férhet hozzá. Harmadik fél részére személyes adatokat nem adunk ki, csak az érintett előzetes hozzájárulása alapján. Az oldal látogatói a szolgáltatást önkéntesen használják.   

Az adatkezelés időtartama:  

Az elektronikusan tárolt személyes adatok addig kerülnek tárolásra, ameddig a felhasználó azok törlését nem kéri.    

A felhasználó jogai, adatok helyesbítése, törlése, zárolása 

A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél  

- tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,  

- személyes adatainak helyesbítését,  

- személyes adatainak törlését vagy zárolását.  

A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.  

A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az Adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait. 

Az Adatkezelő a helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Ügyfelet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.  

Kapcsolat: 

A www.innosteeldesign.com oldal tulajdonosa:  

TECHNODRILL COOPERATION Kft.  

Székhely: 5525 Füzesgyarmat, Ipartelep 0416/53. 

Telephely: 1237 Budapest, Szentlőrinci út 17/a 

Az adatkezelő telefonszáma: +36 30 681-3773 

E-mail címe: ildi.kincses@innosteeldesign.com 

Képviselője: Deményné Kincses Ildikó  

Jogorvoslat: 

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezeléssel, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. 

Az Adatkezelő törekszik arra, hogy minden felmerülő problémáz orvosolni tudjon.   

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 

Web: www.naih.hu 

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

Telefon: +36 1 391-1400 

Fax: +36 1 391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu